NTT持株会社ニュースリリース

図4 ギャップ可変型超伝導磁束量子ビット

図4 ギャップ可変型超伝導磁束量子ビット
Copyright © 2014 日本電信電話株式会社